Tel.:
+36 (52) 362 165
class="mailIcon" href="mailto:uh!pont!muezumiakscob!kukac!ofni">E-mail:
uh!pont!muezumiakscob!kukac!ofni
Cím:
4200 Hajdúszoboszló,
Bocskai u. 12.
HUN ENG
FacebookInstagramYouTube
Látogatóinknak Kiállítások Múzeumpedagógia Rólunk Hírek

Múzeum igazgatói pályázat

naptár2023. december 18.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 406/2023. (XII. 14.) számú határozatával a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet bekezdései figyelembevételével pályázatot ír ki a Bocskai István Múzeum igazgatói álláshelyére az alábbiak szerint:

 

„Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.

 

A munkaviszony időtartama:                                határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                             teljes munkaidő, heti 40 óra

Meghirdetett munkakör:                                        Bocskai István Múzeum igazgató munkaköre

Munkavégzés helye:                                               4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12. sz.

Beosztás:                                                                   magasabb vezető 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumi feladatok ellátása, valamint az  intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá az ágazati jogszabályokban foglaltakra.

Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, az alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása a megadott feltételek alapján, a munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak tekintetében.

Az igazgató ellátja továbbá a végzettségének és szakképzettségének megfelelő munkaköri feladatokat, részt vesz a múzeum gyűjteményének gyarapításában, a tudományos kutató- és feldolgozó munkában. Képviseli az intézményt.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:                        5 év

A megbízás kezdő napja:                                                   2024.05.01.

A megbízás megszűnésének időpontja:                            2029.04.30.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony. A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően abban az esetben foglalkoztatja tovább, ha a vezetői megbízás kezdetekor az intézményben munkaviszonyban áll.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

 

A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete figyelembe vételével

 • Elvárt végzettség: mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség
 • Elvárt idegennyelv-ismeret: KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • Elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban:  képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör  betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be  kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem  foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász  vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői  munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 
 • nem áll a muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és  közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól  eltiltás hatálya alatt 

Előnyt jelent:

 • a pályázottal azonos típusú intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt tanfolyami kötelezettség pályázatot megelőző teljesítése,
 • a Bocskai István Múzeum szakmai programjának továbbvitelére vonatkozó szándék.

 

Juttatások, bérezés:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a felek megállapodása alapján kerül sor a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései figyelembevételével.

 

A pályázat benyújtásának formája: írásban, zárt borítékban

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolata,
 • vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az előírt szakmai és vezetői gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány hitelesített másolata, vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak megszerzését vállalja a vezetői megbízásától számított 2 éven belül, mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. január 31.

 

 

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban a Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatalnak (Dr. Morvai Gábor jegyző 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői álláshelyére".

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatot - a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben előírt bizottsági véleményezés után, legkésőbb 2024. április havi rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A www.hajduszoboszlo.eu illetve a www.bocskaimuzeum.hu honlapokon.

A közzététel napjának a fenntartó honlapján való megjelenést kell tekinteni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Morvai Gábor jegyző nyújt a +36 70 489 4635 telefonszámon.”

 

Vissza a hírekhez
2024 © Bocskai István Múzeum Minden jog fenntartva
Készítette:
WebDeb.hu
xxxx